Obec Pěčnov
Pěčnov

S - věty

S - věty (bezpečnostní věty pro zacházení s nebezpečnými látkami)

- představují pokyny pro bezpečné používání a manipulaci s chemickými látkami a přípravky

Uvedená označení s písmenem S a příslušným číselným kódem jsou standardními pokyny pro bezpečné zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. Pokud nebezpečná látka vyžaduje více pokynů pro bezpečnou manipulaci pak se k písmenu S přiřazuje kombinace číselných kódů např.
S 1/2 (Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí)
S 36/37/39 (Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít).

označení význam
S1 Uchovávejte pod uzamčením.
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
S3 Uchovávejte v chladu.
S4 Uchovávejte mimo obytné objekty.
S5 Uchovávejte pod ... (příslušnou kapalinu specifikuje výrobce, dovozce a distributor).
S6 Uchovávejte pod ... (inertní plyn specifikuje výrobce, dovozce a distributor).
S7 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
S8 Uchovávejte obal suchý.
S9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě.
S12 Neuchovávejte obal těsně uzavřený.
S13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
S14 Uchovávejte odděleně od ...(vzájemně se vylučující látky uvede výrobce, dovozce a distributor).
S15 Chraňte před teplem.
S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.
S17 Uchovávejte mimi dosah hořlavých materiálů.
S18 Zacházejte s obalem opatrně a opatrně jej otevírejte.
S20 Nejezte a nepijte při používání.
S21 Nekuřte při používání.
S22 Nevdechujte prach.
S23 Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly (příslušný výraz specifikuje výrobce, dovozce, distributor).
S24 Zamezte styku s kůží.
S25 Zamezte styku s očima.
S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S27 Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení.
S28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím .... (vhodnou kapalinu specifikuje výrobce, dovozce, distributor).
S29 Nepřipust'te vniknutí do kanalizace.
S30 K tomuto výrobku nikdy nepřidávejte vodu.
S33 Proved'te preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
S35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem.
S36 Používejte vhodný ochranný oděv.
S37 Používejte vhodné ochranné rukavice.
S38 V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.
S39 Používejte osobní ochranné pracovní prostředky pro oči a obličej.
S40 Podlahy a znečištěné předměty čistěte ... (specifikuje výrobce).
S41 V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte zplodiny.
S42 Při fumigaci nebo rozprašování používejte vhodné vybavení k ochraně dýchacích orgánů (specifikaci uvede výrobce, dovozce a distributor).
S43 V případě požáru použijte ... (uved'te konkrétní typ hasícího zařízení. Zvyšuje-li riziko voda, připojte "Nikdy nepoužívat vodu").
S45 V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (pokud možno ukažte toto označení).
S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
S47 Uchovávejte při teplotě nepřesahující .... °C (specifikuje výrobce, dovozce a distributor).
S48 Uchovávejte ve zvlhčeném stav (vhodnou látku specifikuje výrobce, dovozce a distributor).
S49 Uchovávejte pouze v původním obalu.
S50 Nesměšujte s ..... (specifikuje výrobce, dovozce a distributor).
S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
S52 Nedoporučuje se pro použití v interiéru na velké plochy.
S53 Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce.
S56 Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů.
S57 Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí.
S59 Informujte se u výrobce nebo dodavatele o regeneraci nebo recyklaci.
S60 Tento materiál nebo jeho obal musí být zneškodněn jako nebezpečný odpad.
S61 Zabraňte uvolňování do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.
S62 Při požití nevyvolávejte zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.