Obec Pěčnov
Pěčnov

R - věty

R - věty (rizikové vlastnosti látek)

- vyjadřují riziko spojené s manipulací s chemickými látkami a přípravky

Uvedená označení s písmenem R a příslušným číselným kódem jsou standardními větami označujícími specifickou rizikovost.

Pokud nebezpečná látka vykazuje více rizik pak se k písmenu R přiřazuje kombinace číselných kódů např.
R 14/15 (prudce reaguje s vodou za uvolňování vysoce hořlavých plynů)
R 23/24 (toxická při vdechování a styku s kůží)
R40/21/22 (zdraví škodlivá, možné nebezpečí nevratných účinků při styku s kůží a při požití).

označení význam
R1 Výbušný v suchém stavu.
R2 Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, požáru nebo působením jiných iniciačních zdrojů.
R3 Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, požáru nebo působením jiných iniciačních zdrojů.
R4 Vytváří vysoce výbušné sloučeniny kovů.
R5 Zahřívání může způsobit výbuch.
R6 Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu.
R7 Může způsobit požár.
R8 Styk s hořlavým materiálem může způsobit požár.
R9 Výbušný při styku s hořlavým materiálem.
R10 Hořlavý.
R11 Vysoce hořlavý.
R12 Extrémně hořlavý.
R14 Prudce reaguje s vodou.
R15 Při styku s vodou uvolňuje extrémně hořlavé plyny.
R16 Výbušný při styku s oxidujícími látkami.
R17 Samovznětlivý na vzduchu.
R18 Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem.
R19 Může vytvářet výbušné peroxidy.
R20 Zdraví škodlivý při vdechnutí.
R21 Zdraví škodlivý při styku s kůží.
R22 Zdraví škodlivý při požití.
R23 Toxický při vdechování.
R24 Toxický při styku s kůží.
R25 Toxický při požití.
R26 Velmi toxický při vdechování.
R27 Velmi toxický při styku s kůží.
R28 Velmi toxický při požití.
R29 Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou.
R30 Při používání se může stát vysoce hořlavým.
R31 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
R32 Uvolňuje velmi toxický plyn při styku s kyselinami.
R33 Nebezpečí kumulativních účinků.
R34 Způsobuje poleptání.
R35 Způsobuje těžké poleptání.
R36 Dráždí oči.
R37 Dráždí dýchací orgány.
R38 Dráždí kůži.
R39 Nebezpečí velmi vážných nevratných účinků.
R40 Možné nebezpečí nevratných účinků.
R41 Nebezpečí vážného poškození očí.
R42 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování.
R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
R44 Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu.
R45 Může vyvolat rakovinu.
R46 Může vyvolat poškození dědičných vlastností.
R48 Při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví.
R49 Může vyvolat rakovinu při vdechování.
R50 Vysoce toxický pro vodní organismy.
R51 Toxický pro vodní organismy.
R52 Škodlivý pro vodní organismy.
R53 Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
R54 Toxický pro rostliny.
R55 Toxický pro zvířata.
R56 Toxický pro půdní organismy.
R57 Toxický pro včely
R58 Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí.
R59 Nebezpečný pro ozónovou vrstvu.
R60 Může poškodit reprodukční schopnosti.
R61 Může poškodit plod v těle matky.
R62 Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti.
R63 Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky.
R64 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.
R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.